Privacyverklaring Bouwplaatsen

Privacyverklaring Bouwplaatsen: wat doen we met uw persoonsgegevens?

1. Inleiding
UBA Bouw B.V., hierna te noemen “UBA” verwerkt persoonsgegevens van
arbeidskrachten in het kader van de toegangscontrole en urenregistratie op zijn bouwplaatsen. In deze Privacyverklaring wordt beschreven welke gegevens UBA van de betrokkenen verwerkt, hoe dat gebeurt en welke rechten de betrokkene daarbij heeft.
Het is mogelijk dat deze Privacyverklaring wordt aangepast, bijvoorbeeld omdat er wetswijzigingen zijn. Op de website www.uba.nl staat de meest recente versie van de Privacyverklaring Bouwplaatsen.

2. Waarom UBA uw persoonsgegevens verwerkt
UBA verwerkt persoonsgegevens om zijn activiteiten zo goed mogelijk te kunnen doen, in
overeenstemming met de geldende wettelijke verplichtingen. De persoonsgegevens die door u óf door uw werkgever aan UBA worden verstrekt, of door UBA worden
gegenereerd in het kader van de toegangscontrole en aanwezigheidsregistratie op bouwplaatsen, verwerkt UBA voor de volgende doelen:

  • identificatie en authenticatie van arbeidskrachten die op de bouwplaats van een UBA project werken;
  • het vaststellen of de arbeidskracht beschikt over de vereiste documenten en certificaten;
  • het registreren van gewerkte uren ten behoeve van het mandagenregister;
  • het voorkomen/beperken van de aansprakelijkheid van UBA op grond van de Wet
  • ketenaansprakelijkheid, Wet Inlenersaansprakelijkheid, Wet Aanpak Schijnconstructies, Wet arbeidsvoorwaarden van gedetacheerde werknemers in de EU en de CAO Bouw & Infra, Wet Allocatie Arbeidskrachten door Intermediairs;
  • het voldoen aan de Arbowet;
  • de bevordering van de veiligheid op de bouwplaats;
  • het voldoen aan de wettelijke eisen die worden gesteld aan UBA. Een aantal voorbeelden van de wettelijke eisen is hierna onder “Wettelijke grond voor het gebruik van uw gegevens” genoemd.

 

3. Persoonsgegevens die UBA van betrokkenen verwerkt:
Ons uitgangspunt is dat we niet meer gegevens verwerken dan nodig is om de
toegangscontrole en aanwezigheidsregistratie op de bouwplaats uit te kunnen voeren.
Wij ontvangen van uw werkgever (dan wel van u zelf indien u het poortformulier zelf invult) de volgende persoonsgegevens: naam, geboortedatum, BSN, nationaliteit, nummer en geldigheidsduur identiteitsbewijs en in- en uitkloktijdstip.

4. Wettelijke grondslag voor het gebruik van de persoonsgegevens
UBA gebruikt uw persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor:

  • het voldoen aan wettelijke verplichtingen die op UBA rusten, zoals de verplichtingen uit de Wet Ketenaansprakelijkheid, Wet Inlenersaansprakelijkheid, Wet Arbeid Vreemdelingen (WAV), Wet Allocatie Arbeidskrachten door Intermediairs (Waadi), Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS), de Arbowet en/of het behartigen van het gerechtvaardigd belang van UBA of derden. Dat gerechtvaardigd belang is bijvoorbeeld het voorkomen en beperken van aansprakelijkheid op basis van de hiervoor genoemde wetten;  en/of
  • de bescherming van vitale belangen van uzelf of een andere persoon in het geval van een ernstig ongeval op de bouwplaats.

 

5. Aan wie kan UBA de persoonsgegevens van betrokkenen verstrekken?
Alleen medewerkers en opdrachtnemers van UBA die de persoonsgegevens nodig hebben
om hun werkzaamheden ten behoeve van UBA uit te voeren, hebben toegang tot de persoonsgegevens in de systemen van UBA of van haar verwerkers. Indien aan derden toegang gegeven wordt tot deze gegevens, gebeurt dat alleen als UBA zeker weet dat die derde de gegevens alleen gebruikt op een manier en voor een doel dat verwant is aan het doel waarvoor UBA die gegevens heeft verkregen, en alleen in overeenstemming met deze Privacyverklaring.  In sommige gevallen moet UBA op grond van een wettelijke verplichting bepaalde persoonsgegevens verstrekken aan derden, zoals aan de inspectie van SZW.

6. Het recht van bezwaar en overige rechten
Iedere betrokkene kan bezwaar maken tegen het gebruik van zijn persoonsgegevens, bijvoorbeeld als hij van mening is dat het gebruik van persoonsgegevens niet noodzakelijk is voor de uitvoering van onze activiteiten of het voldoen aan een wettelijke verplichting. Het bezwaar kan kenbaar worden gemaakt door een email te sturen voorzien van naam, adres telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs naar info@uba.nl. N.B.: vergeet niet om de pasfoto en BSN op de kopie onleesbaar te maken voordat deze wordt meegestuurd. In de mail moet duidelijk worden vermeld tegen welk gebruik van welke gegevens bezwaar wordt maakt. UBA zal binnen een maand antwoorden. Betrokkenen kunnen bovendien via de onderstaande adresgegevens hun persoonsgegevens opvragen en/of laten corrigeren indien de betrokkene van mening is dat UBA onjuiste persoonsgegevens heeft. Verder heeft iedere betrokkene het recht te vragen of UBA zijn persoonsgegevens wil verwijderen uit zijn systemen of om deze over te dragen aan een door betrokkene aan te wijzen derde. UBA zal aan dat verzoek voldoen tenzij UBA een gerechtvaardigd belang heeft om hier niet aan te voldoen en dat belang zwaarder weegt dan het privacybelang van de betrokkene. Een betrokkene kan ook een klacht over het gebruik door UBA van zijn persoonsgegevens indienen. Dat kan bij de Autoriteit Persoonsgegevens https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

7. Bewaartermijnen
UBA bewaart de gegevens niet langer dan nodig is voor het uitvoeren van de beschreven activiteiten, tenzij op grond van een wettelijke regeling de gegevens van betrokkenen langer bewaard moeten worden.

8. Hoe worden de gegevens van betrokkenen beschermd?
UBA neemt alle redelijke, passende beveiligingsmaatregelen om betrokkene te beschermen tegen onrechtmatige toegang of wijziging, openbaarmaking of vernietiging
van persoonsgegevens, waarbij wordt voldaan aan de geldende beveiligingsstandaarden. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact met ons op via info@uba.nl.


Uithoorn, 22 oktober 2018